1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. WSTĘP
3. REJESTRACJA W INTERNETOWYM IVY-sklepie
4. ZAMÓWIENIA, PŁATNOŚĆ I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
5. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA
6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RĘKOJMIA
7. REKLAMACJE
8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY I ZWROT ŚWIADCZEŃ
9. USŁUGI
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANA REGULAMINU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Ewa Kowalska IVY z siedzibą w Toruniu (zwaną dalej: „IVY-style”), z wykorzystaniem sklepu internetowego www.ivy-style.pl (zwanego dalej: „IVY-sklepem”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez IVY-style usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

1.2. Definicje:

DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
DOSTAWA – dostarczenie Klientowi Towaru określonego w Zamówieniu przez IVY-style, za pośrednictwem Dostawcy,
DOSTAWCA – Poczta Polska S.A. lub firma kurierska.
HASŁO – indywidualnie określony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, zabezpieczających dostęp do Konta Klienta.
KLIENT – podmiot, na rzecz którego według Regulaminu mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
KONTO KLIENTA – funkcjonalność Strony Internetowej IVY-sklepu, uruchomiona na rzecz Klienta przez IVY-style, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
LOGIN – indywidualne oznaczenie Klienta, wymagane wraz z Hasłem do złożenia zamówienia w IVY-slepie. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
POLITYKA PRYWATNOŚCI – polityka prywatności serwisu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.ivy-style.pl, określająca zakres oraz sposób przetwarzania danych osobowych Klientów, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.
REGULAMIN – niniejszy regulamin IVY-sklepu.
REJESTRACJA – procedura określona w Regulaminie, wypełnienie której wymagane jest dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności IVY-sklepu.
IVY-style – działalność gospodarcza prowadzona w formie jednoosobowej firmy Ewa Kowalska IVY adres do korespondencji: ul. Łąkowa 4/5 87-100 Toruń, NIP:879 237 84 73, REGON:340918619, adres poczty elektronicznej: ivy@ivy-style.pl
STRONA INTERNETOWA SKLEPU IVY – strony internetowe, pod którymi IVY-style prowadzi IVY-slep, działające w domenie ivy-style.pl
TOWAR – produkt oferowany przez IVY-style za pośrednictwem Strony internetowej IVY-sklep.
TRWAŁY NOŚNIK – materiał lub urządzenie umożliwiające Klientowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
TREŚĆ CYFROWA – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży zawarta na odległość, drogą elektroniczną, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron i na zasadach określonych w Regulaminie, miedzy Klientem a IVY-style.

2. WSTĘP

2.1. Jako IVY-style posiadamy wszelkie prawa do IVY-slepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej IVY-slepu, a także do wykorzystywanych przez nas wzorców, formularzy i logotypów. Korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób przez nas określony i zgodny z Regulaminem.

2.2. IVY-style udostępnia IVY-slepu jako system teleinformatyczny, za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej IVY-slepu

2.3. IVY-style zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej IVY-slepu reklam dotyczących oferowanych Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich.

2.4. IVY-sklep lub Strony IVY-slepu nie mogą być wykorzystywane przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania spamu.

2.5. Korzystanie ze IVY-slepu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym przez nas w Regulaminie.

2.6. Klient, korzystając z IVY-sklepu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Treść cyfrową, strukturę, formę, grafikę, mechanizm jego działania. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta IVY-slepu, Strony IVY-slepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez IVY-style, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub IVY-style.

2.7. Klient jest uprawniony do korzystania ze Stron Internetowych IVY-sklepu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Stron Internetowych IVY-slepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes IVY-style.

2.8. Korzystanie z IVY-sklepu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z Treścią cyfrową zawartą na Stronie Internetowej IVY-sklepu, z zastrzeżeniem postanowień § 3 Regulaminu.

2.9. IVY-style dołoży starań, aby korzystanie z naszego IVY-slepu było możliwe dla Klientów z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron IVY-sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej (Internet Explorer 10, Chrome 30, FireFox 24, Opera 16, Safari 5.1) z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptująca pliki typu „cookies”, łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1 M/s.

2.10. W celu złożenia Zamówienia w IVY-sklepie oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych IVY-sklepu, Klient musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.

2.11. Jako IVY-style oświadczam, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia (stosować aktualne programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet).

2.12. IVY-style tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej IVY-sklepu. W przypadku zastosowania przez IVY-style powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

3. REJESTRACJA W INTERNETOWYM IVY-sklepie

3.1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji, przy czym Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w IVY-sklepie.

3.2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez nas na Stronie Internetowej IVY-sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do IVY-style poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala Hasło.

3.3. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient powinien zachować poniższe zasady:
– Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest opcjonalne;
– Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć Klienta i być prawdziwe;
– Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności, oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
– Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie droga elektroniczną na jego rzecz przez IVY-style usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta;

3.4. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
– przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
– upoważnieniem IVY-style do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie – przez IVY-style na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.

3.5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej potwierdzenie Rejestracji przez IVY-style. Z tą chwilą Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta, i dokonywania zmian danych przekazanych podczas Rejestracji danych (za wyjątkiem Loginu) oraz uzyskuje możliwość korzystania z pozostałych usług oferowanych przez IVY-style za pośrednictwem Strony Internetowej IVY-sklepu.

3.6. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia IVY-style o utracie Hasła na rzecz osób nieuprawnionych. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując funkcjonalności Konta Klienta.

4. ZAMÓWIENIA, PŁATNOŚĆ I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

4.1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu stanowią ofertę IVY-style.

4.2. Klient może składać zamówienia w internetowym IVY-sklepie przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej IVY-sklepu.

4.3. Klient składa zamówienie, wybierając polecenie „DODAJ DO KOSZYKA” i Towar, którym jest zainteresowany na Stronie Internetowej IVY-sklepu, a następnie po skompletowaniu całości zamówienia i wskazanie w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz płatności, przez wysyłkę formularza zamówienia do IVY-style przez wybór pola „ZAPISZ I ZAPŁAĆ” w formularzu zamówienia. Przed wysyłką zamówienia do IVY-style podawana jest cena łączna wybranych Towarów, łączny koszt wybranego sposobu Dostawy oraz wszelkie inne ewentualne koszty związanie z realizacją zamówienia.

4.4. Po złożeniu zamówienia, IVY-style przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia.

4.5. Po zawarciu Umowy sprzedaży, IVY-style potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

5. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

5.1. Ceny na Stronie Internetowej IV-slepu zmieszczone przy danym Towarze:
– stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są wedle wyboru Klienta w: złotych polskich
– nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy;
– nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.

5.2. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej IVY-sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.

5.3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
– przelew bankowy na rachunek bankowy IVY-style (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez IVY-style potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy IVY-style);
– przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez IVY-style potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez IVY-style informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta).

5.4. Klient nie ma możliwości zapłaty za cześć zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze. Klient informowany jest każdorazowo o terminie na dokonanie płatności za zamówienie, uwzględniający sposób Dostawy.

5.5. IVY-style zamieszcza na Stronie Internetowej IVY-sklepu informację o terminie realizacji zamówienia.

5.6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.

5.7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.

5.8. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

5.9. IVY-style dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

5.10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo.. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru, do internetowego IVY-slepu, przez Dostawcę IVY-style skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RĘKOJMIA

6.1. IVY-style ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcą IVY-style ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

6.2. IVY-style zapewnia Dostawę Towaru bez wad fizycznych i prawnych oraz jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
6.3. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:

– złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że IVY-style niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to jednak nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez IVY-style albo IVY-tyle nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez IVY-style usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez IVY-style. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

– złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że IVY-style niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. IVY-style może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi IVY-style.

6.4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres IVY-style. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa IVY-style.

6.5. IVY-style odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od
wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

7. REKLAMACJE

7.1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres IVY-style.

7.2. IVY-style w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

7.3. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres IVY-style.

7.4. Klient może zgłosić IVY-style reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez IVY-style. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny IVY-style. Dla złożenia reklamacji Klient może wykorzystać formularz reklamacji zamieszczony na Stronie Internetowej IVY-sklepu. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. IVY-style niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY I ZWROT ŚWIADCZEŃ

8.1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

8.2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając IVY-style oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez IVY-style na Stronie Internetowej IVY-sklepu (https://ivy-style.pl/wp-content/uploads/2017/01/odst_umowy.pdf). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

8.3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając IVY-style oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. IVY-style niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

8.4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

8.5. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim IVY-style przyjęła jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8.6. IVY-style ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. IVY-style może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.7. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez IVY-style, IVY-style nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar IVY-style lub przekazać go osobie upoważnionej przez IVY-style do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8.9. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres IVY-style.

8.10. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób Dostawy inny niż najtańszy, zwykły sposób Dostawy oferowany przez IVY-style, IVY-style nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8.12. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu można dokonać przykładowo:
za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej przez przesłanie Towaru na adres Ewa Kowalska IVY ul. Łąkowa 4/5, Toruń 87-100

8.13. IVY-style dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. USŁUGI

9.1. IVY-style świadczy nieodpłatnie na rzecz Klientów, drogą elektroniczną następujące usługi:
– Prowadzenie Konta Klienta;
– Newsletter

9.2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

9.3. IVY-style zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

9.4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych w pkt. 3 Regulaminu.

9.5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas Rejestracji aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym i wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu dedykowany formularz udostępniony przez IVY-style na Stronie Internetowej Sklepu oraz wyrazi zgodę na korzystanie z usługi. Po przesłaniu wypełnionego dedykowanego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w dedykowanym formularzu potwierdzenie otrzymania wypełnionego formularza przez IVY-style, wraz z przekierowaniem na Stronę Internetową Sklepu, za pomocą którego Klient jest zobowiązany potwierdzić wolę skorzystania z usługi. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usługi Newstletter jest dokonanie potwierdzenia przez Klienta woli skorzystania z usługi.

9.6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez IVY-style, na adres poczty elektronicznej danych Klientów, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie IVY-style. Newsletter przesyłany jest przez IVY-style do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

9.7. Każdy Newsletter kierowany danych Klientów zawiera, w szczególności:
– informację o nadawcy;
– wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz
– informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

9.8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a po przez wypisanie się z subskrypcji przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej ivy@ivy-style.pl.

9.9. Klient, który dokonał Rejestracji może samodzielnie usunąć Konto Klienta lub zgłosić takie żądanie IVY-style, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez IVY-style, może ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.

9.10. IVY-style jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę IVY-style lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. IVY-style w zawiadamia Klienta o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wyprzedzeniem 3 Dni Roboczych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANA REGULAMINU

10.1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego.

10.2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu Internetowego.

10.3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez IVY-style na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 10 kolejnych Dni roboczych, zaś Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni przez IVY-style poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

10.4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie IVY-style w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych z zastrzeżeniem zachowania wszelkich praw nabytych przez strony.

10.5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

10.6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

10.7. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2017 r.